پروژه های سال 90

۱۳۹۰/۱۲/۱۵
8290

ساختمان دارالقرآن

۱۳۹۰/۱۲/۱۵
22190

تکمیل اراضی غرب بلوارمعلم

۱۳۹۰/۱۲/۱۵
21190

بهسازی پارک لاله

۱۳۹۰/۱۲/۱۵
20190

محوطه سایت مسکن مهر

۱۳۹۰/۱۲/۱۵
19390

احداث پارک صلحا

۱۳۹۰/۱۲/۱۵
18190

اصلاح هندسی میدان جهاد

۱۳۹۰/۱۲/۱۵
16290

اصلاح هندسی بهسازی جاده بویین زهرا

۱۳۹۰/۱۲/۱۵
15490

ساختمان فرهنگی مذهبی امام خمینی

۱۳۹۰/۱۲/۱۵
14190

آسفالت گمرک

۱۳۹۰/۱۲/۱۵
13190

بهسازی کانال نصرت آباد