شهرداری الوند

حفظ سلامت مراجعان اولویت اول شهرداری الوند

شهرداری الوند طی اقدامی ضمن ضدعفونی کردن لباس و دست ها، با مجهز کردن مراجعان و شهروندان به ماسک و دستکش یک بار مصرف نسبت به آگاه سازی در خصوص حفظ بهداشت فردی و عمومی به شهروندان به منظور جلوگیری از انتشار کرونا ویروس از طریق انتقال پیام های بهداشتی تحت عناوین مختلف اقدام کرد.

حفظ سلامت مراجعان اولویت اول شهرداری الوند