انتقادات و پیشنهادات

انتقاد و پیشنهاد به شهرداری الوند

شهرداری الوند همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان است و به آن ارج می نهد