معرفی شرکت آسفالت و بتن کاسپین

) نام شرکت
شرکت تولیدآسفالت وبتن کاسپین (شرکت سهامی خاص)

۲) موضوع شرکت
عبارت است ازتولید،توزیع وپخش انواع آسفالت،شن وماسه،محصولات بتنی وسایرمصالح ساختمانی،واردات وصادرات انواع واقسام محصولاتمرتبط،خریدوفروش کلیه ماشین آلات ووسایل مرتبط وتوسعه شرکت درصورت نیاز

۳) مدت شرکت
ازتاریخ ثبت بمدت نامحدودتعیین شده است.

۴) مرکزاصلی شرکت وشعب آن
مرکزاصلی شرکت اتوبان قزوین-تهران-حدفاصل شهرمحمدیه و روستای شترک می باشد.

۵) سرمایه
سرمایه نقدی شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال منقسم به ۱۰۰سهم هریک به ارزش۰۰۰/۱۰۰ریال می باشد که مبلغ
۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال آن نقدأپرداخت شده است کلیه سهام شرکت بانام است.اوراق سهام شرکت متحدالشکل وچاپی ودارای شماره ترتیب وحاوی نکات مذکوردرماده۲۶لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷بوده وبه امضای دونفرازمدیران شرکت که ازطرف هیئت مدیره تعیین می شوندخواهدرسیدوبه مهرشرکت ممهورمی گردد.این سهام غیرقابل تقسیم می باشد. اصلاح قسمتی ازقانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷بوده وبه امضای دونفرازمدیران شرکت که ازطرف هیئت مدیره تعیین می شوندخواهدرسیدوبه مهرشرکت ممهورمی گردد.این سهام غیرقابل تقسیم می باشد.
کلیه سهام شرکت بانام است.اوراق سهام شرکت متحدالشکل وچاپی ودارای شماره ترتیب وحاوی نکات مذکوردرماده۲۶لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷بوده وبه امضای دونفرازمدیران شرکت که ازطرف هیئت مدیره تعیین می شوندخواهدرسیدوبه مهرشرکت ممهورمی گردد.این سهام غیرقابل تقسیم می باشد.

هیئت رئیسه مجمع
مجامع عمومی اعم ازعادی و فوق العاده به ریاست رئیس یانایب رئیس هیئت مدیره ودرغیاب آنهابه ریاست یکی ازمدیرانی که به این منظورازطرف هیئت مدیره انتخاب شده باشندتشکیل خواهدگردید