امضاء-تفاهم-نامه-بیمارستان-دولتی-الوند-ندای-البرز-1