آگهی تجدید مزایده عمومی- واگذاری استخر و سونای مجموعه ورزشی امام علی(ع)

آگهی تجدید مزایده عمومی- واگذاری استخر و سونای مجموعه ورزشی امام علی(ع)

Untitled