آگهی مناقصه عمومی: بیمه تکمیلی پرسنل

آگهی مناقصه عمومی: بیمه تکمیلی پرسنل

  • زمان شروع : 1393/09/12
  • زمان پایان : 1393/09/21
  • نوع : مناقصه عمومی

شهرداری الوند در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2695 مورخ 08/09/93 شورای اسلامی شهر الوند، بیمه تکمیلی پرسنل و افراد تحت تکفل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای بیمه گر واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان میتوانند جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی در روزنامه به مدت 10 روز به امور قراردادهای شهرداری الوند مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ردیف

عنوان مناقصه مبلغ اعتبار(ریال) نحوه انجام کار
1 بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری الوند و افراد تحت تکفل مناقصه عمومی

 

نشانی : استان قزوین ، شهرستان البرز ، شهر الوند ، شهرداری الوند. تلفن تماس: 32238501 – 028 (امور قراردادها- داخلی 129)

 علی یحیی پور- شهردار الوند