آگهی تجدیدمناقصه عمومی(واگذاری بهسازی وتعریض جاده کمال آباد)

آگهی تجدیدمناقصه عمومی(واگذاری بهسازی وتعریض جاده کمال آباد)

  • زمان شروع : 96/11/30
  • زمان پایان : 96/12/9
  • نوع : مناقصه عمومی

مناقصه عمومی