آگهی تجدید مزایده عمومی (آپارتمان مسکونی، ساختمان مسکونی، زمین تجاری و …)

آگهی تجدید مزایده عمومی (آپارتمان مسکونی، ساختمان مسکونی، زمین تجاری و …)

  • زمان شروع : 1394/11/18
  • زمان پایان : 1394/11/27
  • نوع : مزایده عمومی

روزنامه حدیث 43سال 22یکشنبه 18 بهمن