آگهی تجدید مزایده عمومی (زمینهای مسکونی، تجاری، آموزشی و ساختمان مسکونی)

آگهی تجدید مزایده عمومی (زمینهای مسکونی، تجاری، آموزشی و ساختمان مسکونی)

  • زمان شروع : 1396/06/19
  • زمان پایان : 1396/06/28
  • نوع : مزایده عمومی

مزایده