آگهی تجدید مزایده عمومی (زمین مسکونی، تجاری، آموزشی و ساختمان مسکونی)

آگهی تجدید مزایده عمومی (زمین مسکونی، تجاری، آموزشی و ساختمان مسکونی)

  • زمان شروع : 1396/04/24
  • زمان پایان : 1396/05/02
  • نوع : مزایده عمومی

عروسی 003