آگهی تجدید مزایده عمومی (زمین مسکونی و تجاری)

آگهی تجدید مزایده عمومی (زمین مسکونی و تجاری)

  • زمان شروع : 1395/10/27
  • زمان پایان : 1395/10/06
  • نوع : مزایده عمومی

روزنامه مناقصه مزایده مورخه 95.10.27دوشنبه