آگهی تجدید مزایده عمومی (فروش املاک مسکونی،تجاری و تجاری مسکونی

آگهی تجدید مزایده عمومی (فروش املاک مسکونی،تجاری و تجاری مسکونی

  • زمان شروع : 98/1/19
  • زمان پایان : 98/1/29
  • نوع : مزایده عمومی
  • شماره : 1183

آگهی تجدید مزایده عمومی (فروش املاک مسکونی،تجاری و تجاری مسکونی