آگهی تجدید مزایده عمومی (زمینهای شهرداری)

آگهی تجدید مزایده عمومی (زمینهای شهرداری)

  • زمان شروع : 1396/4/7
  • زمان پایان : 1396/4/17
  • نوع : مناقصه

تجدید مناقصه نوبت دوم 009