آگهی تجدید مزایده ی عمومی

آگهی تجدید مزایده ی عمومی

  • زمان شروع : 1393/08/24
  • زمان پایان : 1393/09/03
  • نوع : تجدید مزایده ی عمومی

monaghese