آگهی تجدید مزایده ی عمومی (آپارتمان مسکونی، زمین تجاری و…)

آگهی تجدید مزایده ی عمومی (آپارتمان مسکونی، زمین تجاری و…)

  • زمان شروع : 1394/10/29
  • زمان پایان : 1394/11/08
  • نوع : تجدید مزایده ی عمومی

برگه 003