آگهی تجدید مناقصه عمومی(رفت و روب و جمع آوری زباله)

آگهی تجدید مناقصه عمومی(رفت و روب و جمع آوری زباله)

  • زمان شروع : 1395/01/14
  • زمان پایان : 1395/01/24
  • نوع : مناقصه عمومی

تجدید مناقصه عمومی رفتو روب سال 95 روزنامه ولایت15؟1؟95شماره3391