آگهی تجدید مناقصه عمومی(زمینهای مسکونی و تجاری)

آگهی تجدید مناقصه عمومی(زمینهای مسکونی و تجاری)