آگهی تجدید مناقصه عمومی(جداسازی آب شرب از آب خام فضای سبز(فاز اول)

آگهی تجدید مناقصه عمومی(جداسازی آب شرب از آب خام فضای سبز(فاز اول)

  • زمان شروع : 95/12/2
  • زمان پایان : 95/12/12
  • نوع : آگهی تجدید مناقصه عمومی
  • شماره : 2078
  • مبلغ اعتبار : 5/000/000/000

اگهی تجدید مناقصه