آگهی تجدید مناقصه عمومی (احداث کتابخانه ناحیه شهری نصرت آباد)

آگهی تجدید مناقصه عمومی (احداث کتابخانه ناحیه شهری نصرت آباد)

  • زمان شروع : 1394/11/27
  • زمان پایان : 1394/12/06
  • نوع : مناقصه عمومی

monaghese