آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت اول)

آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت اول)

  • نوع : تجدید مناقصه عمومی

مناقصه عمومی صبح قزوین شماره 478