آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت اول) اصلاح و بازسازی پیاده رو و خرید نیوجرسی

آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت اول) اصلاح و بازسازی پیاده رو و خرید نیوجرسی

  • زمان شروع : 1395/04/02
  • نوع : تجدید مناقصه عمومی

روزنامه اطلاعات شماره26470مورخهچهارشنبه 2 تیر ماه 95