آگهی تجدید مناقصه عمومی (واگذاری استخر و سونای مجموعه امام علی(ع))

آگهی تجدید مناقصه عمومی (واگذاری استخر و سونای مجموعه امام علی(ع))

فاکتور