آگهی تجدید مناقصه عمومی (واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله شهر الوند)

آگهی تجدید مناقصه عمومی (واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله شهر الوند)

  • زمان شروع : 1397/05/18
  • زمان پایان : 1397/05/27
  • نوع : مناقصه عمومی

446536322_240003