آگهی مزایده عمومی فروش زمین جهت احداث چمن مصنوعی

آگهی مزایده عمومی فروش زمین جهت احداث چمن مصنوعی

  • زمان شروع : 97/12/18
  • زمان پایان : 97/12/28
  • نوع : مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی