آگهی مزایده عمومی(فروش ضایعات مستعمل شامل:آهن آلات ،لاستیک و غیره)

آگهی مزایده عمومی(فروش ضایعات مستعمل شامل:آهن آلات ،لاستیک و غیره)

  • زمان شروع : 96/11/10
  • زمان پایان : 96/11/20
  • نوع : مزایده

124 003