آگهی مزایده عمومی (زمین مسکونی)- نوبت اول

آگهی مزایده عمومی (زمین مسکونی)- نوبت اول

  • زمان شروع : 1395/08/02
  • زمان پایان : 1395/08/11
  • نوع : مزایده عمومی

مناقصه