آگهی مزایده عمومی مجموعه چند منظوره ورزشی یادگار امام(ره) – نوبت اول

آگهی مزایده عمومی مجموعه چند منظوره ورزشی یادگار امام(ره) – نوبت اول

  • زمان شروع : 1395/04/22
  • زمان پایان : 1395/04/31
  • نوع : مزایده عمومی

1