آگهی مزایده عمومی نوبت اول(واگذاری2قطعه زمین)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول(واگذاری2قطعه زمین)

مناقصه2