آگهی مناقصه عمومی : انجام پروژه های عمرانی

آگهی مناقصه عمومی : انجام پروژه های عمرانی

  • زمان شروع : 16/02/1393
  • زمان پایان : 26/02/1393
  • نوع : مناقصه عمومی یک مرحله ای
  • شماره : 87 و 92 و 94 و 98
  • مبلغ اعتبار : براساس جدول
  • مبلغ ضمانت : بر اساس جدول

شهرداری الوند در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره 92 مورخ93/02/16 ، 94 مورخ 93/02/16 ، 98 مورخ 93/02/16 و 87 مورخ 93/02/16 شورای اسلامی شهر الوند، انجام پروژه‏های عمرانی ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی در روزنامه به مدت 10 روز به امور مالی شهرداری الوند مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج آگهی به نسبت بر عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

ردیف عنوان پروژه مبلغ اعتبار(ریال) نحوه انجام کار
1 تکمیل ساختمان فرهنگ 1.300.000.000 تجدید مناقصه عمومی( براساس فهرست بهای ابنیه و تأسیسات مکانیکی و برقی سال92)
2 اجرای فاز 2 ساختمان اداری شهرداری الوند 30.000.000.000 مناقصه عمومی( براساس فهرست بهای ابنیه 92 )
3 مطالعه و طراحی،جدولگذاری،پیاده روسازی منطقه 8 20.000.000.000 مناقصه عمومی ( براساس فهرست بهای راه و باند 92 )
4 تکمیل ساختمان دارالقرآن 4.000.000.000 مناقصه عمومی ( براساس فهرست بهای ابنیه و تأسیسات مکانیکی وبرقی سال 92)

نشانی:استان قزوین،شهرستان البرز، شهرالوند، شهرداری الوند. تلفن تماس: 32238501 – 028 (امور قراردادها- داخلی 129 )