آگهی مناقصه عمومی جدولگذاری و ترمیم جداول و پیاده روسازی معابر (نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی جدولگذاری و ترمیم جداول و پیاده روسازی معابر (نوبت اول)

  • زمان شروع : 1395/07/19
  • زمان پایان : 1395/07/28
  • نوع : مناقصه عمومی

picture hamayesh piyade ravi