آگهی مناقصه عمومی (خرید و نصب کفپوش جهت ایمنی بازیگاههای سطح شهر)(بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری الوند)

آگهی مناقصه عمومی (خرید و نصب کفپوش جهت ایمنی بازیگاههای سطح شهر)(بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری الوند)

  • زمان شروع : 98/5/1
  • زمان پایان : 98/5/10
  • نوع : مناقصه عمومی
?

?