آگهی مناقصه عمومی- نوبت دوم (واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله شهرالوند)

آگهی مناقصه عمومی- نوبت دوم (واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله شهرالوند)

  • زمان شروع : 1396/04/17
  • زمان پایان : 1396/04/26
  • نوع : مناقصه عمومی

تجدید مناقصه نوبت دوم روزنامه صبح وطن شنبه 17تیر96شماره749