آگهی مناقصه عمومی و تجدید مناقصه عمومی (کفپوش سالن معلولین و رفت و روب و جمع آوری زباله شهر الوند)

آگهی مناقصه عمومی و تجدید مناقصه عمومی (کفپوش سالن معلولین و رفت و روب و جمع آوری زباله شهر الوند)

  • زمان شروع : 1397/05/07
  • زمان پایان : 1397/05/16
  • نوع : مناقصه عمومی

20180729-114523_p0