آگهی مناقصه های عمومی (نوبت دوم)پروژه های عمرانی شهر الوند

آگهی مناقصه های عمومی (نوبت دوم)پروژه های عمرانی شهر الوند

  • زمان شروع : 1396/3/30
  • زمان پایان : 1396/4/7
  • نوع : مناقصه عمومی

تجدید مناقصه نوبت دوم 010