آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی(خرید و نصب کفپوش بازیگاههای شهر الوند و سالن معلولین، ممیزی املاک سطه شهر الوند به همراه تهیه نقشه GIS)

آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی(خرید و نصب کفپوش بازیگاههای شهر الوند و سالن معلولین، ممیزی املاک سطه شهر الوند به همراه تهیه نقشه GIS)

  • زمان شروع : 1397/08/14
  • زمان پایان : 1397/08/23
  • نوع : مناقصه عمومی

20181105-094307_p0