تجدید مناقصه عمومی(روفت و روب و زباله ناحیه شهری نصرت آباد)

تجدید مناقصه عمومی(روفت و روب و زباله ناحیه شهری نصرت آباد)

  • زمان شروع : 96/9/22چهارشنبه
  • زمان پایان : 96/10/2
  • نوع : تجدید مناقصه عمومی
  • شماره : 2074
  • مبلغ اعتبار : 1/800/000/000

روفتو روب جدید