تجدید مناقصه عمومی(واگذاری بهسازی و تعریض جاده کمال آباد)

تجدید مناقصه عمومی(واگذاری بهسازی و تعریض جاده کمال آباد)

  • زمان شروع : 96/11/15
  • زمان پایان : 96/11/25
  • نوع : تجدید مناقصه عمومی

124 006