تجدید مناقصه عمومی(واگذاری بهسازی و تعریض جاده کمال آباد)

تجدید مناقصه عمومی(واگذاری بهسازی و تعریض جاده کمال آباد)

  • زمان شروع : 96/12/17
  • زمان پایان : 96/12/26
  • نوع : مناقصه عمومی

20180308-101438_p0