مناقصه و تجدید مناقصه عمومی(خرید و نصب کفپوش بازیگاههای سطح شهر ، خرید و نصب کفپوش سالن معلولین)

مناقصه و تجدید مناقصه عمومی(خرید و نصب کفپوش بازیگاههای سطح شهر ، خرید و نصب کفپوش سالن معلولین)

  • زمان شروع : 1397/06/19
  • زمان پایان : 1397/06/28
  • نوع : مناقصه عمومی

آگهی مناقصه کفپوش