آگهی تجدید مناقصه عمومی ( رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر الوند)

آگهی تجدید مناقصه عمومی ( رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر الوند)

  • زمان شروع : 1395/03/17
  • زمان پایان : 1395/03/26
  • نوع : تجدید مناقصه عمومی

رفتوروب