مناقصه ی عمومی-اجرای روشنایی بلوار ولایت

مناقصه ی عمومی-اجرای روشنایی بلوار ولایت

  • زمان شروع : 1394/07/20
  • زمان پایان : 1394/07/29
  • نوع : مناقصه عمومی

7877