مناقصه عمومی (بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری)

مناقصه عمومی (بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری)

  • زمان شروع : 1394/10/27
  • زمان پایان : 1394/11/06
  • نوع : مناقصه عمومی

اگهی مناقصه  روزنامه اطلاعات شماره 26353دی27