مناقصه عمومی(احداث کتابخانه ناحیه ی شهری نصرت آباد)

مناقصه عمومی(احداث کتابخانه ناحیه ی شهری نصرت آباد)

  • زمان شروع : 1394/10/28
  • زمان پایان : 1394/11/07
  • نوع : مناقصه عمومی

برگه 002