سلامت الکترونیک

پایگاههای سلامت

پایگاههای سلامت الکترونیک آنلاین و مراکز سلامت شهر الوند
شبکه بهداشت البرز 028-32222425 شهر الوند
بیمارستان دکتر رحیمیان 028-32229701 شهر الوند –میدان خرمشهر - جنب پارک معلم
درمانگاه شهرصنعتی البرز 028-32223092 شهر الوند – بلوار سهروردی – نرسیده به سه راه مدرسه
درمانگاه نصر 028-32229030 شهر الوند – میدان لاله
درمانگاه الوند (تامین اجتماعی ) 028-32225992 شهر الوند –میدان بسیج – بلوار معلم
درمانگاه شبانه روزی مهر 028-32228062 شهر الوند – خیابان امام خمینی (ره )
داروخانه البرز 028-32222407 شهر الوند – خیابان امام خمینی (ره )
داروخانه دکتر ژاله 028-32225393 شهر الوند –میدان جابربن حیان
داروخانه شکرگزار 028-32220253 شهر الوند – خیابان امام خمینی (ره )
داروخانه بهادران 028-32225040 شهر الوند – خیابان امام خمینی (ره )
آزمایشگاه آبان 028-32232355 شهر الوند – خیابان امام خمینی (ره )- جنب بانک تجارت
آزمایشگاه الوند ( پاتولوژی ) 028-32232823 شهر الوند – بازارچه طالقانی
رادیولوؤیو سونوگرافی شیوا 028-32232022 شهر الوند – میدان لاله – خیابان جمهوری
رادیولوژی درمانگاه معلم 028-32225992 شهر الوند – بلوار معلم – جنب پاسگاه
رادیولوژی درمانگاه مدرس 028-32222425 شهر الوند – خیابان شهید بهشتی – اول خیابان شهید حسنجانی
تجهیزات پزشکی اکبرزاده 028-32236050 شهر الوند – بازارچه طالقانی
پایگاه اورژانس الوند 028-32233883 شهر الوند