سخن سرمایه گذاری

سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری الوند جهت توسعه اقتصادی و فرهنگی شهر از تمامی ظرفیتهای قانونی و اداری شهرداری برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی و رفع موانع آن استفاده خواهد نمود

بیانیه چشم انداز و ارایه راهبردها و راهکارهای عملیاتی در افق چشم انداز شهر الوند

– بوم شهری سبز و ایمن با تکیه بر قابلیتهای ارزشمند طبیعی (بویژه رودخانه یالیان) و برخوردار از انسجام فضایی وکالبدی
– شهری با فرهنگ غنی و مشارکت جو با تکیه بر هویت ایرانی اسلامی و پیشگام در عرصه هنر و فرهنگ
– شهری هوشمند و رقابت پذیر، کانون اصلی صنعت و کشاورزی و خدمات تولیدی در دشت قزوین

 

مزایای سرمایه گذاری در شهر الوند