اطلاعات صدور پروانه

دریافت کارشناسایی ملک 1

مراجعه به بایگانی

مراجعه به بایگانی و دریافت پرونده
مراجعه به فنی و شهرسازی 2

مراجعه به فنی و شهرسازی

تعیین نوبت بازدید و صدور فرم بازدید فنی
مراجعه به فنی و شهرسازی 3

مراجعه به فنی و شهرسازی

بازدید توسط کارشناس فنی وصدور دستور تهیه نقشه
مراجعه به مهندسین ناظر 4

مراجعه به مهندسین ناظر

مراجعه به مهندسین ناظر و ترسیم نقشه
مراجعه به سازمان نظام مهندسی 5

مراجعه به سازمان نظام مهندسی

مراجعه به سازمان نظام مهندسی و تایید نقشه
مراجعه به فنی و شهرسازی 6

مراجعه به فنی و شهرسازی

مراجعه به فنی و شهرسازی و ارائه نقشه
مراجعه به سازمان آتش نشانی 7

مراجعه به سازمان آتش نشانی

تهیه و تکمیل فرم آتش نشانی و بازدید آتش نشانی از م…
مراجعه به فنی و شهرسازی 8

مراجعه به فنی و شهرسازی

ارائه فرم آتش نشانی
مراجعه به اداره تامین اجتماعی 9

مراجعه به اداره تامین اجتماعی

مراجعه به اداره تامین اجتماعی و تهیه بیمه
مراجعه به فنی و شهرسازی 10

مراجعه به فنی و شهرسازی

مراجعه به فنی و شهرسازی و ارائه بیمه نامه تامین اج…
مراجعه به درآمد 11

مراجعه به درآمد

مراجعه به درآمد و پرداخت عوارض
مراجعه به فنی و شهرسازی 12

مراجعه به فنی و شهرسازی

مراجعه به فنی و شهرسازی و صدور شناسنامه ساختمان
مراجعه به فنی و شهرسازی 13

مراجعه به فنی و شهرسازی

مراجعه به فنی و شهرسازی و تایید شناسنامه یک
مراجعه به فنی و شهرسازی 14

مراجعه به فنی و شهرسازی

مراجعه به فنی و شهرسازی و تایید شناسنامه دو
مراجعه به دبیرخانه 15

مراجعه به دبیرخانه

مراجعه به دبیرخانه و ثبت شماره و تاریخ
تحویل به مالک 16

تحویل به مالک

تحویل به مالک و پایان کار
مراجعه به دبیرخانه 1

مراجعه به دبیرخانه

ارائه درخواست تمدید پروانه
مراجعه به دفتر شهردار 2

مراجعه به دفتر شهردار

صدور دستور تمدید پروانه ساختمان
مراجعه به دبیرخانه 3

مراجعه به دبیرخانه

مراجعه به دبیرخانه و ثبت شماره و تاریخ
مراجعه به مهندسین ناظر 4

مراجعه به مهندسین ناظر

ارائه نظر مهندس ناظر
مراجعه به فنی و شهرسازی 5

مراجعه به فنی و شهرسازی

بازدید توسط کارشناس فنی
مراجعه به درآمد 6

مراجعه به درآمد

محاسبه و پرداخت عوارض
مراجعه به فنی و شهرسازی 7

مراجعه به فنی و شهرسازی

تمدید مهلت شناسنامه
مراجعه به دفتر شهردار 8

مراجعه به دفتر شهردار

تایید نهایی
مراجعه به دبیرخانه 9

مراجعه به دبیرخانه

ثبت شماره و تاریخ
پایان 10

پایان

پایان کار و تحویل به مالک
مراجعه به فنی و شهرسازی 1

مراجعه به فنی و شهرسازی

بازدید توسط کارشناس فنی
مراجعه به درآمد 2

مراجعه به درآمد

محاسبه و پرداخت عوارض
مراجعه به پیشه وران 3

مراجعه به پیشه وران

تکمیل فرمهای : دخواست پروانه کسب ،پرسشنامه اماکن ع…
مراجعه به پیشه وران 4

مراجعه به پیشه وران

تشکیل پرونده با ارائه فرمها و مدارک
مراجعه به پیشه وران 5

مراجعه به پیشه وران

انجام استعلامهای : عدم اعتیاد، سوء پیشینه، بازدید …
صدور پروانه کسب 6

صدور پروانه کسب

صدور پروانه کسب و پایان کار
مراجعه به اداره مربوطه 1

مراجعه به اداره مربوطه

مراجعه به اداره مربوطه و دریافت نامه استعلام
مراجعه به دبیرخانه 2

مراجعه به دبیرخانه

مراجعه به دبیرخانه و ثبت شماره و تاریخ نامه
مراجعه به درآمد 3

مراجعه به درآمد

مراجعه به درآمد و دریافت فیش بازدید
مراجعه به بایگانی 4

مراجعه به بایگانی

مراجعه به بایگانی و دریافت شماره کامپیوتری و آخرین…
مراجعه به فنی و شهرسازی 5

مراجعه به فنی و شهرسازی

مراجعه به فنی و شهرسازی و تعیین نوبت بازدید
 فنی و شهرسازی 6

فنی و شهرسازی

بازدید توسط کارشناس فنی و شهرسازی
مراجعه به درآمد 7

مراجعه به درآمد

مراجعه به درآمد و محاسبه و پرداخت عوارض
مراجعه به فنی و شهرسازی 8

مراجعه به فنی و شهرسازی

تایید
مراجعه به معاونت 9

مراجعه به معاونت

تایید
مراجعه به دبیرخانه 10

مراجعه به دبیرخانه

ثبت شماره و تاریخ
مراجعه به فنی و شهرسازی 11

مراجعه به فنی و شهرسازی

مراجعه به فنی و شهرسازی و دریافت جواب نهایی
پایان 12

پایان

پایان کار دریافت استعلام
مراجعه به دفتر شهردار یا معاونت 1

مراجعه به دفتر شهردار یا معاونت

ارائه درخواست پایان کار و صدور دستور توسط شهردار
مراجعه به دبیرخانه 2

مراجعه به دبیرخانه

مراجعه به دبیرخانه و ثبت شماره و تاریخ
مراجعه به درآمد 3

مراجعه به درآمد

مراجعه به درآمد و دریافت فیش بازدید
مراجعه به فنی و شهرسازی 4

مراجعه به فنی و شهرسازی

مراجعه به فنی و شهرسازی و تعیین نوبت بازدید
 فنی و شهرسازی 5

فنی و شهرسازی

بازدید توسط کارشناس فنی و شهرسازی
مراجعه به مهندسین ناظر 6

مراجعه به مهندسین ناظر

مراجعه به مهندسین ناظر و ارائه نظر مهندس ناظر
مراجعه به درآمد 7

مراجعه به درآمد

محاسبه و پرداخت عوارض
مراجعه به فنی و شهرسازی 8

مراجعه به فنی و شهرسازی

مکاتبات با ادارات ( آب، برق، گاز و ....(
مراجعه به فنی و شهرسازی 9

مراجعه به فنی و شهرسازی

صدور پایان کار
مراجعه به دفتر شهردار 10

مراجعه به دفتر شهردار

مراجعه به دفتر شهردار و تایید نهایی
مراجعه به دبیرخانه 11

مراجعه به دبیرخانه

مراجعه به دبیرخانه و ثبت شماره و تاریخ
پایان 12

پایان

پایان کار دریافت پایان کار