عملکرد قطعی بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری الوند

عملکرد قطعی بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری الوند

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی الوند، صورت جامع عملکرد قطعی بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری الوند شامل درآمدها، هزینه های جاری و عمرانی پس از تایید مراجع ذی صلاح برای اطلاع عموم شهروندان منتشر میگردد.

پروژ های اجرا شده در سال 1400

درآمد وصولی سال 1400 شهرداری الوند

هزینه های جاری شهرداری الوند در سال 1400