گزارشش عملکرد امور اداری در سال 89

گزارشش عملکرد امور اداری در سال 89

این واحد مدیریت داخلی شهرداری را به عهده دارد و از واحدهای کارگزینی، دبیرخانه، بایگانی مرکزو خدمات اداری تش یکل شده است که به شرح ذیل انجام وظیفه می کند:
-1 تامین برقراری ارتباط اداری شهرداری با مؤسسات و اشخاص حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات.
-2 نظارت در تامین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب.
-3 تهیه بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ومقررات جهت بهبود تشکیلات در سازمان وایجاد هماهنگی وحدت عمل و نظر.
-4 نظارت بر اجرای قوانین ، مقررات و آ یین نامه های استخدامی.
-5 مطالعه و بررسی وظایف و مسئولیتهای هر کی از واحدهای سازمانی به منظور سنجش و تشخیص احتیاجات.
-6 تهیه برنامه و دستورالعمل های آموزشی ، پرسنلی و تجهیزاتی به منظور آشنایی پرسنل با مقررات، وظایف شهرداری و مؤسسات تابعه.
-7 تشکیل کلاسها و دوره های مختلف برای کارکنان به منظور ارتقای تخصصی و حرفه ای کارکنان.
-8 تهیه پیش نویس نامه های اداری و صدور دستورات لازم جهت مکاتبات اداری ، ثبت، وارسال آنها.
-9 ثبت ، توزیع و تف کیک نامه های وارده به شهرداری و ارج آنها به واحدهای مربوط.
-10 حفظ و نگهداری کلیه اسناد و سوابق اداری.
-11 تهیه پیش نویس نامه های اداری.
-12 نظارت مستمر در اجرای امور دفتری و چگونگی ارسال و دریافت مکاتبات.
-13 ارجاع نامه و پرونده های موجود طبق دستور شهردار یا معاونت به واحدهای ذیربط.
-14 تایپ کلیه مکاتبات و نامه ها.
-15 رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان.
-16 تهیه لیست حقوقی کارکنان و ارسال آن به واحد مالی جهت پرداخت.
-17 تهیه قرارداد موقت برای نیروهای قراردادی (کارگری و کارمندی).
-18 اجرای بخشنامه وزارت کشوردرخصوص واگذاری بخشی از امورات دولت به تعاونیها و پیمانکاران وتعدیل نیروهای غیر یکفی و مازاد.
-19 شرکت در جلسات و همایشهای مربوط به امور اداری و استخدامی .
-20 تمدید و تعویض دفترچه های بیمه پرسنل از طریق بیمه تامین اجتماعی .
-21 نظارت برتامین احتیاجات شهرداری اعم از وسایل و لوازم اداری با درنظر گرفتن اعتبارات مصوب .
-22 رسیدگی به امور رفاهی پرسنل از قبیل تهیه بیمه تکمیلی، هزینه سفر های زیارتی وسیاحتی، شرکتهای تعاونی مصرف مسکن( و صندوق قرض الحسنه) .