گزارش عملکرد اجرای احکام در سال 89

گزارش عملکرد اجرای احکام در سال 89

  1. ارایه اخطاریه به بدهکاران شهرداری 325 مورد
  2. ارایه اخطاریه بابت آراء تخریب به شهروندان 155مورد
  3.  ارایه اخطاریه بابت تحویل استحکام بنا و سایر مدارک برابر در خواست کمیسیون های ماده صد بدوی– تجدید نظر – همعرض 83 مورد
  4. ارسال پرونده های دارای رای دیوان عدالت اداری به کمیسیون های هم عرض 44 مورد .
  5. تهیه عکس و صورتجلسه از ساختمان های تخریب شده 27 مورد
  6. مکاتبه با ادارات مختلف 12 مورد